Azid sodný

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Azid sodný je sloučenina se vzorcem NaN3. Je to bílá krystalická látka, která se používá jako iniciátor výbušnin a pyrotechnických směsí. Azid sodný je velmi nestabilní a velmi citlivý na mechanické a tepelné podněty. Při rozkladu uvolňuje dusičnan sodný a dusík. Je silným jedovadem a může způsobit otravu. Při styku s kovy může dojít k tvorbě azidových solí, které jsou méně citlivé na detonaci. V laboratořích se používá jako primární standard při přípravě roztoků sodných solí pro titrace. Azid sodný je také využíván v automobilovém průmyslu jako aktivní složka některých airbagů, které se při nehodě nárazem rozpouštějí a uvolňují dusík, který zabezpečuje nafouknutí airbagu.

Azid sodný Azid sodný je pevná bezbarvá až bílá krystalická látka velmi dobře rozpustná ve vodě.

Při teplotách nad 275 °C se rozkládá, nad 300 °C může mít rozklad explozivní charakter za vzniku jedovatých a leptavých nitrózních plynů, nad 309 °C hrozí samovznícení.

...
...
...

Vlastnosti

Azid sodný je poměrně stálý, dá se bez rozkladu tavit. * Pokud se NaN3 dostane do styku s mědí nebo olovem, může vést k tvorbě explozivních nebo toxických sloučenin. +more * Při styku se silnými kyselinami se uvolňuje vysoce toxická a výbušná kyselina azidovodíková za značného vývinu tepla.

Toxikologie

Azid sodný je velice toxická látka. Dráždí oči, sliznice i kůži, v případě vdechování dráždí dýchací cesty a jejich sliznice. +more Při požití závažně dráždí sliznice úst, hltanu, trávicího traktu. Akutní otrava se projevuje na CNS. Již nepatrné dávky azidu sodného vyvolávají roztažení periferních cév, pokles krevního tlaku, kašel, křeče, dušnost, nevolnost, zvracení i bezvědomí.

Při opakované nebo prodloužené expozici azid sodný poškozuje CNS - demyelinizuje nervová vlákna.

Použití

Azid sodný je nejdůležitějším azidem, z něhož se připravují ostatní azidy. * Azid sodný se využívá jako biocid v nemocnicích a laboratořích pro uchovávání zásobních roztoků náchylných k bakteriální a plísňové kontaminaci. +more Azid sodný blokuje růst mikroorganismů inhibicí cytochrom oxidázy. * Snadného rozkladu azidu sodného se využívá při konstrukci automobilových airbagů. Při nárazu automobilu je elektricky odpáleno přesně dávkované množství azidu sodného, který se rozkládá podle rovnice:.

: 2 NaN3 → 2 Na + 3 N2. Jeden generátor airbagu obsahuje desítky gramů azidu sodného. V moderních automobilech se od jeho používání upouští.

Vzniklý dusík okamžitě naplní airbag, zatímco kovový sodík je přeměněn reakcí s dusičnanem draselným (KNO3) a oxidem křemičitým (SiO2) na bezpečnou formu silikátového „skla“.

Reference

Literatura

Související články

kyselina azidovodíková * azid olovnatý

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top