Transfobie

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Transfobie je nepřátelský postoj k transgenderovým a transsexuálním lidem. Transfobie se může projevovat formou násilí, diskriminace, nenávisti, znechuceného, agresivního chování ve vztahu k lidem, kteří neodpovídají společensky zavedeným genderovým očekáváním a normám. Transfobie v sobě zahrnuje institucionální formy diskriminace, kriminalizace, patologizace a stigmatizace a projevuje se různými způsoby: od fyzického násilí, nepřátelských slovních útoků, urážek a nepřátelského vyobrazování v SMI až k utlačování a sociálnímu vyloučení.

Příčiny transfobie

Spisovatelka, bioložka a teoretička Julia Serano ve své knize Whipping Girl předkládá teorii, z níž vyplývá, že transfobie je následkem sexismu. Podle Serato je příčinou transfobie, stejně jako homofobie, „sexismus protikladů“ (oppositional sexism), to znamená přesvědčení, že muž a žena jsou „striktní, navzájem se vylučující kategorie, z nichž každá vlastní unikátní a nedotknutelnou sadu vlastností, sklonů, schopností a přání“. +more Serano proti sobě staví sexismus protikladů a „tradiční sexismus“ - přesvědčení o převaze mužů a maskulinity nad ženami a feminitou. Kromě toho, jak podotýká Serano, se v transfobii odráží pocit vlastní nejistoty, kterou lidé pociťují v souvislosti s genderem a genderovými normami.

Transgenderová spisovatelka a kritička Jodie Norton pokládá transfobii jako pokračování homofobie a misogynie. Jak podotýká, transgenderoví lidé vyvolávají strach a nenávist - stejně jako gayové a lesbické ženy - tím, že zpochybňují a narušují genderové role a binární genderový systém.

Transfobie a homofobie

Mnozí transgenderoví lidé na sobě pociťují rovněž homofobii. Může se tak dít proto, že si mnozí lidé neuvědomují rozdíl mezi sexuální orientací a genderovou identitou, například když považují transgenderové ženy za zženštile vypadající gaye. +more Jak podotýkají vědci, někdy se stereotypy a sociální požadavky k formám genderového projevu (výběru oblečení, okruhu přátel, profese, koníčků atd. ) ukazují ještě silnější než ty, které jsou zaměřeny na soukromý sexuální život lidí. Z tohoto důvodu je v praxi velmi složité vymezit hranice mezi transfobií a homofobií.

Projevy

Transfobie se projevuje ve všech existenčních úrovních společnosti: od státních a mezinárodních institucí až po každodenní mezilidskou interakci. Formy jejího projevu zahrnují předem naplánované činy včetně zločinů a projevů extrémní nenávisti, stejně jako neúmyslné činy způsobené absentující znalostí a zkušeností z kontaktu s transgenderovými lidmi a předsudky.

Popírání genderové identity a sociální vyloučení

Transgenderoví lidé se často setkávají s tím, že okolí ignoruje jejich genderovou identitu v řeči, když je oslovují nebo o nich mluví ve třetí osobě. Ignorování genderové identity člověka v řeči se projevuje užíváním slov a gramatiky, které neodpovídají genderové identitě člověka: gramatického rodu, zájmen, genderově podmíněných oslovení („slečno“, „mladý pane“) nebo původního jména, pokud si transgenderový člověk změnil jméno. +more Bez ohledu na to, zda se tak děje záměrně, nebo nedopatřením, to může být pro transgenderové lidi krajně bolestivé.

Popírání genderové identity člověka se rovněž může projevovat v požadavcích chovat se v souladu s přiděleným pohlavím, a ne s identitou. Transgenderoví lidé jsou často ochuzováni o přístup k právům a službám určeným pro cisgenderové lidi, kteří s nimi sdílejí genderovou identitu. +more Často je transgenderovým lidem odpírán přístup k veřejným toaletám, azylovým domům, nemocnicím a věznicím, které jsou určeny pro lidi jejich genderu.

Urážky a násilí

Násilí vůči transgenderovým lidem může být fyzické, sexuální nebo verbální. Transgenderové děti jsou ve srovnání se svými cisgenderovými vrstevníky vystaveny největšímu riziku urážek a násilí ve škole. +more Dle údajů vyplývajících z výzkumů se transgenderoví teenageři ve škole neustále setkávají s posmíváním, pronásledováním a fyzickým násilím.

Dospělí transgenderoví lidé se často setkávají s dotěrnou, nevítanou pozorností, posmíváním a výhrůžkami násilím i v těch nejobvyklejších situacích mezilidského kontaktu, například na ulicích nebo v obchodech. Dle údajů vzešlých z průzkumu konaného v USA čelilo 60 % transgenderových lidí násilí nebo urážkám v souvislosti se svou genderovou identitou. +more Celkem 56 % se setkalo s urážkami a verbální agresí, 30 % bylo podrobeno fyzickým útokům.

Údaje mnohočetných výzkumů týkajících se sexuálního násilí vůči transgenderovým lidem v USA dokládají, že se sexuálním násilím v té či oné podobě se setkalo 50 % transgenderových lidí.

Vraždy z nenávisti k transgenderovým lidem se vyskytují po celém světě, přičemž často mají zvlášť krutý a propracovaný charakter. Do nedávné doby však nebylo vedeno systematické shromažďování informací o vraždách transgenderových lidí. +more V současnosti se monitoringem takovýchto vražd zabývá mezinárodní iniciativa na ochranu práv transgenderů. V rámci tohoto projektu byly shromážděny informace o 831 vraždách transgenderových lidí po celém světě v období od roku 2008 do roku 2011. Výzkumníci podotýkají, že tyto údaje zdaleka nejsou úplné.

V mnoha státech existují široce známí transgenderoví lidé - oběti vražd spáchaných z nenávisti. Mezinárodní pozornost získaly zejména tragické příběhy Brandona Teeny a Gwen Araujo. +more Na památku obětem transfobie a za účelem upoutání pozornosti k problému násilí na transgenderových lidech se od roku 1998 v mnoha státech slaví Den památky transgenderů.

Transfobie ve zdravotnictví

Problémy transgenderových lidí ve sféře zdravotnictví souvisí jak se získáním specifické lékařské péče v souvislosti s transsexualitou, tak i s přístupem k obecné lékařské péče. Ve zdravotnických zařízeních se transgenderoví lidé často setkávají s odmítáním jejich identity, neúctou a urážkami vedoucími až k zamítnutí poskytnutí lékařské péče. +more Proto se někteří transgenderoví lidé vyhýbají návštěvám lékaře.

Jsou známé situace úmrtí transgenderových lidí následkem odmítnutí poskytnout jim zdravotní péči z důvodu transfobie. Zejména příběh Tairy Hunter, která utrpěla zranění během automobilové nehody ve Washingtonu, a když pracovníci ambulance zjistili, že je transsexuálka, odjeli z místa nehody, aniž by jí poskytli zdravotní péči. +more Transsexuální muž Robert Eads se obrátil na více než 20 lékařů, a ti všichni odmítli ho léčit na rakovinu vaječníků z obavy, že to může poškodit jejich praxi. Následkem toho Robert zemřel na rakovinu .

Přístup ke specializované zdravotní péči pro transgenderové lidi je komplikovaný ve většině států na světě. Momentálně je to jediná lékařská diagnóza, u které se neřeší žádné zlepšení - ohledně účinnosti léčiv na tělo. +more Transčlověk potřebuje vypadat, tak jak se cítí, aby byl vnímán lidmi správně. Lékařství, ale neřeší zejména u transgender žen účinky hormonů - estrogenu, progesteronu a podávají se dávky, které na tělo nemají vliv. Proto je mnoho transgeder žen vystaveno rizikům transfobie. V mnoha státech nejsou lékařské úkony pro korekci pohlaví financovány státem - z toho důvodu mnozí lidé, pro které jsou tyto úkony podle výsledků lékařských vyšetření nezbytné, k nim nemají přístup. Ve státech, kde se trangenderovým lidem nezbytná zdravotní péče neposkytuje, existují alternativní způsoby, jako jsou nelegální trhy hormonálních preparátů. Tyto alternativní způsoby někdy vedou k závažným zdravotním problémům nebo dokonce ke smrti. V mnoha státech se chirurgické operaci pro korekci pohlaví neprovádí nebo je jejich kvalita nízká, a jedinou možností pro transgenderové lidi, kteří potřebují tuto operaci se stává vycestování do jiných států nebo na jiné kontinenty.

Transfobie v práci

Transgenderoví lidé jsou podrobeni agresi a diskriminaci ve sféře práce. Na začátku změny se mnozí transgenderoví lidé setkávají s nepřízní a výhrůžkami ze strany kolegů a vedení. +more Při hledání nového pracovního místa často vznikají komplikace kvůli nesouladu mezi vzhledem a údaji v dokladech, mnozí mluví o urážkách a ponižování během pohovoru.

V některých státech, například v Chorvatsku, Ekvádoru, Maďarsku, Itálii, Srbsku a Švédsku, a také v některých státech USA je diskriminace na základě genderové identifikace zakázána v rámci antidiskriminační legislativy. Tváří v tvář nezaměstnanosti a diskriminaci se někteří transgenderoví lidé obrací k práci ve sféře sexu, aby přežili, což má za následek dodatečná rizika pronásledování ze strany státu, a také násilí a zdravotní problémy, zejména nákazu HIV.

Transfobie na státní úrovni

Mnohé státy na světě nepředpokládají procedury změny pohlaví v pase pro transgenderové lidi, čímž se na fundamentální úrovni neuznává existence transgenderových občanů. V těch státech, kde legislativní procesy změny pohlaví a jména v právních dokumentech existují, často zahrnují takové požadavky jako je stanovení psychiatrické diagnózy, chirurgickou korekci pohlaví a sterilizaci. +more Mnozí experti pokládají tyto požadavky za porušení základních lidských práv. Za vzor ve vztahu k dodržování základních práv transgenderových lidí se pokládá Argentina, kde od roku 2012 vstoupil v platnost Zákon o genderové identitě, který umožňuje transgenderovým lidem změnit veškeré doklady po podání žádosti bez soudu a jakýchkoliv jiných překážek, a také zajišťující právo na bezplatnou hormonální a chirurgickou lékařskou péči.

Zatímco v některých státech legislativa přímo zakazuje diskriminaci v souvislosti s genderovou identitou, v jiných státech působí zákony přímo nebo nepřímo zaměřené na diskriminaci nebo kriminalizaci transgenderových lidí. V některých státech, například Tonga a Samoa ještě stále formálně působí zákony stanovené západními kolonizátory, které zakazují crossdressing. +more Tyto zákony se však fakticky nedodržují, a genderově uvolnění a transgenderoví lidé se v kulturách těchto států těší oblibě a uznání. V jiných státech, zejména v Kolumbii, Ekvádoru, Kazachstánu, Polsku a jinde, se státní diskriminace užívá pro zakázání nebo rozpuštění akcí souvisejících s transgenderem.

Transfobie v gay a lesbických komunitách

Transfobii můžeme zaznamenat i ze strany gay a lesbických komunit. Opačný případ představují spolupráce mezi těmito komunitami, jako například Stonewallské protesty z roku 1969, při kterých se společně snažily dosáhnout zrovnoprávnění.

Historička Joanne Meyerowitzová v polovině 20. století zkoumala projevy transfobie v gay komunitě, které se objevily po změně pohlaví Christine Jorgensenové. +more Jorgensenová, která byla známá svými homofobními názory, se stala terčem kritiky a urážek ze strany gayů. V roce 1953 označil homosexuální autor Jeff Winters Jorgensenovou ve svém článku v časopise ONE za „jenom dalšího homosexuála, který chce upoutat pozornost“ a obvinil ji z šíření „názoru, že všichni muži, které přitahují jiní muži, jsou v podstatě zženštilí“, což podle Winterse nejsou.

Na počátku 70. let se především v USA rozhořel konflikt mezi lesbickými, feministickými a transgenderovými politickými hnutími. +more Centrem sporu, jestli ve hnutí ponechat i transgenderové lesby, se stala Beth Elliotová, která byla nakonec donucena hnutí kvůli své změně pohlaví opustit.

Boj s transfobií

Současná spolupráce v rámci LGBT komunity

V rámci LGBT komunity existuje mnoho společných projektů, ať už jde o psychologické poradny nebo například zajišťování inkluzivního prostředí na pracovišti (v České republice např. společnost Accenture). +more Zřejmě nejznámější poradnou v ČR je bezplatná online poradna sbarvouven. cz, která byla zřízena lidmi z Prague Pride za podpory Nadace Open Society Fund Praha. Právě díky snaze a spolupráci členů LGBT komunity se daří tyto projekty realizovat a rozšiřovat do povědomí veřejnosti.  Hlavním cílem těchto projektů je potom prevence, či případná minimalizace následků transfobie.

Odkazy

Reference

Literatura

[url=http://ec. europa. +moreeu/justice/discrimination/files/trans_and_intersex_people_web3_en. pdf]Thematic report on Discrimination against trans and intersex people on the grounds of sex, gender identity and gender expression[/url], The European Commission, 2012.

Externí odkazy

[url=http://www.ibiblio.org/rcip//sbh.html]Survivor bashing - bias motivated hate crimes[/url] * [url=http://hivinsite.ucsf.edu/InSite?page=cftg-02-02#S5.1X]Translatina documentary (2010)[/url]

Kategorie:Sexualita Kategorie:LGBT Kategorie:Fobie Kategorie:Transsexualita

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top