Plodnost

Technology
12 hours ago
8
4
2
Avatar
Author
Albert Flores

Úhrnná plodnost v různých zemích světa Plodnost (fertilita) je demografický ukazatel vyjadřující průměrný počet potomků na jednu ženu (někdy zaměňováno s natalitou). Za hraniční hodnotu potřebnou k zachování populace se obvykle považuje hodnota 2,1 potomků na jednu ženu.

...
...

Ukazatele plodnosti

Obecná míra plodnosti

Obecná míra plodnosti (f): :f = \frac{N^{\rm v}}{P_{15{-}49}^{\rm \check z}} \cdot 1000, kde : N^{\rm v} je počet živě narozených dětí, : P_{15{-}49}^{\rm \check z} je počet žen v reprodukčním věku (15-49 let), vztažený ke střednímu stavu obyvatelstva, tj. k +more_červenec'>1. červenci daného roku.

Index plodnosti

Index plodnosti (ip) nahrazuje obecnou míru plodnosti v oblastech s neúplnou evidencí živě narozených (převážně v chudších afrických a asijských zemích). Na rozdíl od předchozích ukazatelů se udává v procentech. +more :ip = \frac{N^{0{-}4}}{P_{20{-}49}^{\rm \check z}} \cdot 100, kde * N^{0{-}4} je počet dětí ve věku 0-4 roky, * P_{20{-}49}^{\rm \check z} je počet žen ve věku 15-44, popřípadě 20-49 let. (Věkový posun je dán právě intervalem věku dětí. ).

Míra plodnosti podle věku

Křivka měr plodnosti podle věku pro ČR v roce 2003. +more Míra plodnosti podle věku (fx) se používá při analýze změn plodnosti v závislosti na věku matek. Ukazatel udává počet živě narozených dětí na tisíc matek ve věku x.

:f_x = \frac{N_x^{\rm v}}{P^{\rm \check z}_x} \cdot 1000, kde * N^{\rm v}_x je počet živě narozených dětí matkám ve věku x, * P^{\rm \check z}_x je střední stav obyvatelstva žen ve věku x.

Úhrnná plodnost

Úhrnná plodnost (úp) představuje jeden z hlavních ukazatelů plodnosti, jedná se o součet měr plodnosti podle věku, a vyjadřuje tedy intenzitu plodnosti celé populace. Její hodnota popisuje průměrný počet dětí narozených jedné ženě během jejího života za předpokladu, že by se obecná míra plodnosti podle věku během reprodukčního období ženy neměnila. +more Úhrnná plodnost je sumou obecných měr plodnosti podle věku (fx) v transverzálním pojetí - tj. obvykle v kalendářním roce. Nejedná se o součet fx jedné generace (kohorty), takovému ukazateli pak odpovídá konečná plodnost.

Obvykle se pracuje s věkovou skupinou žen ve věku 15-49 let, pokud to ovšem statistické údaje dovolují, započítávají se i ty ženy, které pořídily dítě i před 15. či po 49. +more roce věku. Vše je závislé na evidenci statistických údajů.

Úhrnná plodnost se udává opět v promile.

:{\acute u}p = \sum_{k=15}^{49} f_k = \sum_{k=15}^{49} \frac{N_k^{\rm v}}{P_k^{\rm \check z}} \cdot 1000, kde * N_k^{\rm v} představuje živě narozené děti pro každou věkovou skupinu žen ve věku k (15-49 let), * P_k^{\rm \check z} představuje populace jednotlivých věkových skupin žen ve věku k ke střednímu stavu obyvatelstva.

Plodnost v Česku

V Česku a v mnoha okolních státech je v současné době plodnost hluboko pod hranicí zachování a má jednu z nejnižších hodnot mezi všemi státy světa. K velkému propadu došlo zejména těsně po sametové revoluci. +more (Viz též Demografická revoluce. ).

{ "version": 2, "width": 600, "height": 400, "description": "Úhrnná plodnost v Československu/Česku", "data": [ { "url": "tabular:///Fertility-CZ. tab", "name": "table", "format": { "type": "json", "property": "data", "parse": { "year": "date:'%Y'" } } }, { "name": "grid", "values": [ { "v": 0. +more5 }, { "v": 1. 0 }, { "v": 1. 5 }, { "v": 2. 0 }, { "v": 2. 5 }, { "v": 3. 0 } ] } ], "scales": [ { "name": "x", "type": "time", "range": "width", "domain": { "data": "table", "field": "year" } }, { "name": "y", "range": "height", "domain": { "data": "table", "field": "fertility" } } ], "axes": [ { "type": "x", "scale": "x" }, { "type": "y", "scale": "y" } ], "marks": [ { "type": "rule", "from": { "data": "grid" }, "properties": { "enter": { "x": { "value": 0 }, "x2": { "signal": "width" }, "y": { "scale": "y", "field": "v" }, "stroke": { "value": "grey" }, "width": { "value": 1 }, "opacity": { "value": 0. 5 } } } }, { "type": "rect", "from": { "data": "table" }, "properties": { "enter": { "x": { "scale": "x", "field": "year", "offset": -2 }, "x2": { "scale": "x", "field": "year", "offset": 2 }, "y": { "scale": "y", "field": "fertility" }, "y2": { "scale": "y", "value": 0 } }, "update": { "fill": { "value": "steelblue" } }, "hover": { "fill": { "value": "red" } } } } ] }.

Plodnost2,8002,1141,9132,0961,8931,2781,1441,1461,4931,570

Výše porodnosti je též otázkou politickou, související též s nastavením daňové či sociální politiky státu. Mezi příčiny porevolučního propadu porodnosti tak lze podle některých názorů počítat tehdejší změny daňového systému, resp. +more snížení úrovně sociálních dávek pro rodiny s dětmi.

Reference

Externí odkazy

[url=https://www. cia. +moregov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2127rank. html]Státy světa seřazené dle plodnosti[/url] v CIA World Factbook (anglicky) * [url=https://www. cia. gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2127. html]Tabulka plodnosti - abecední seznam států světa[/url].

Kategorie:Demografické ukazatele

5 min read
Share this post:
Like it 8

Leave a Comment

Please, enter your name.
Please, provide a valid email address.
Please, enter your comment.
Enjoy this post? Join Cesko.wiki
Don’t forget to share it
Top